แผนผังการจัดบ้านพัก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
หอพักล้านนา 1 (หญิง) หอพักล้านนา 2 (หญิง) หอพักล้านนา 3 (หญิง) หอพักล้านนา 4 (ชาย) หอพักล้านนา 5 (ชาย) หอพักล้านนา 6 (หญิง)
ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน ชั้น จำนวน
1/1 11 3/1 18 4/1 9 1/1 13 3/1 6 6/1 15
1/2 15 3/2 14 4/3 18 1/2 9 3/2 10 6/2 14
1/3 11 3/3 12 5/1 9 1/3 13 3/3 12 6/3 19
1/4 17 3/4 14 5/2 17 1/4 7 3/4 10 6/4 13
2/1 18 4/2 17 5/3 16 2/1 6 4/1 15 6/5 18
2/2 11 4/4 16 5/4 16 2/2 13 4/2 7 6/6 16
2/3 9 4/5 16 5/5 18 2/3 14 4/3 6    
2/4 17 4/6 16 5/6 19 2/4 7 4/4 7    
            6/1 8 4/5 8    
            6/2 10 4/6 8    
            6/3 5 5/1 15    
            6/4 11 5/2 7    
            6/5 7 5/3 9    
          6/6 8 5/4 9    
                5/5 6    
                5/6 5  
รวม
112
รวม
122
รวม
121
รวม
131
รวม
140
รวม
95